Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring

Wij, Decors et Soleil/Sunor, hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. We gebruiken uw persoonsgegevens daarom alleen in overeenstemming met de Privacywet en andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Onder ‘Privacywet’ verstaan we de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door middel van deze privacyverklaring wil Decors et Soleil u informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en over uw rechten in dit verband. Door onze website www.decorsetsoleil.be te gebruiken, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd. We raden u dan ook aan dit document regelmatig te raadplegen. Alle belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen ook duidelijk worden meegedeeld.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De websites www.decorsetsoleil.be en www.sunor.be zijn eigendom van:

Chaussée de Lille 479/1, 7501 Orcq (Doornik)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Wij, Decors et Soleil, verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De volgende persoonsgegevens worden door Decors et Soleil verwerkt:

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Decors et Soleil verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonsgegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze diensten.

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de werking van deze website en de daarmee samenhangende geleverde diensten en/of producten.

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • toegang verlenen tot uw gebruikersprofiel;
 • levering en eventuele installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie;
 • algemeen en gepersonaliseerd serviceaanbod;
 • het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk voor u kunnen zijn;
 • het verkrijgen en verwerken van gebruikersevaluaties;
 • het verlenen van technische bijstand en service na verkoop;
 • verbetering van het aanbod van algemene en gepersonaliseerde diensten;
 • verbetering van de geleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd;
 • opsporing en preventie van fraude, fouten en/of crimineel gedrag;
 • marketing.

Bij een bezoek aan de website www.decorsetsoleil.be worden ook gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Dit omvat de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • oorsprong van het bezoek;
 • vermoedelijke plaats van het websitebezoek;
 • tijdstip van het websitebezoek;
 • duur van het websitebezoek;
 • merk en type van het apparaat (computer, tablet of smartphone) dat is gebruikt bij het bezoeken van de website;
 • gebruikte browser bij het bezoeken van de website.

Door de website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen van statistische gegevens zoals hierboven vermeld.

De bezoeker verstrekt zelf zijn persoonsgegevens aan Decors et Soleil en kan dus een zekere controle uitoefenen op de inhoud, de volledigheid en de juistheid van de gegevens. Indien blijkt dat de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Decors et Soleil zich het recht voor om tijdelijk of definitief aan bepaalde acties te verzaken.

De gegevens worden alleen intern door Decors et Soleil verwerkt. We verzekeren u dat uw persoonsgegevens niet zullen worden verkocht, doorgestuurd of meegedeeld aan derden die met ons geassocieerd zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die betrokken zijn bij de levering van het product of de uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen uw gegevens uitsluitend verwerken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Decors et Soleil heeft alle nodige wettelijke en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Het gebruik van cookies

Als u de website www.decorsetsoleil.be bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen om de website beter af te stemmen op de behoeften van regelmatige bezoekers.

Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. We raden u daarom aan cookies toe te staan. Indien u echter geen cookies wenst te gebruiken en deze wenst uit te schakelen, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over hoe we cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht op wettige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Decors et Soleil behandelt uw persoonsgegevens altijd met de nodige zorgvuldigheid. Dit omvat, onder andere, het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dat noodzakelijk, relevant en niet excessief is.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken.

We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico's van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens of de verwerking ervan tot een minimum te beperken. In geval van een inbreuk op haar informaticasystemen zal Decors et Soleil onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

Zodra u uw identiteit hebt bewezen, hebt u het recht om door Decors et Soleil te worden geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens. Indien uw gegevens in onze bestanden zijn opgenomen, hebt u het recht de verzamelde persoonsgegevens te raadplegen. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op toegang, zal Decors et Soleil binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Het verzoek kan worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail aan info@decorsetsoleil.be.

Onvolledige of onjuiste gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om onvolledige of onjuiste gegevens eerst te corrigeren. U kunt uw recht op rectificatie uitoefenen door contact met ons op te nemen. Decors et Soleil zal uw persoonsgegevens binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek wijzigen.

Bovendien hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn te wissen. Het ‘recht om te worden vergeten’ kan echter alleen in de volgende gevallen worden uitgeoefend:

 • indien persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld;
 • indien er geen rechtsgrondslag voor de verwerking is en de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene zijn verzameld;
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er niet langer dwingende legitieme belangen zijn om ze te bewaren. ‘Legitieme belangen’ omvatten boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen;
 • indien persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verkregen;
 • indien persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.

Decors et Soleil beslist zelf of aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Recht van bezwaar en recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken:

 • gedurende de periode die Decors et Soleil nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren in geval van betwisting;
 • indien persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verkregen en u verzoekt de gegevens slechts beperkt te gebruiken in plaats van ze te wissen;
 • indien de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor gerechtelijke procedures;
 • gedurende de periode die Decors et Soleil nodig heeft om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te wissen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Decors et Soleil zal dan de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Decors et Soleil kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn die zwaarder wegen dan het recht om bezwaar te maken.

U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door contact met ons op te nemen. Decors et Soleil zal uw persoonsgegevens binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek wijzigen. Het verzoek kan worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail aan info@decorsetsoleil.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als bezoeker hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan Decors et Soleil hebt verstrekt, op te vragen in een gestructureerd machineleesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.

U kunt uw recht op overdracht uitoefenen door contact met ons op te nemen. Decors et Soleil zal uw persoonsgegevens binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek wijzigen. Het verzoek kan worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail aan info@decorsetsoleil.be.

Recht om toestemming voor verwerking in te trekken en recht om een klacht in te dienen

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit doet evenwel niets af aan de legitimiteit van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door contact met ons op te nemen. Decors et Soleil zal uw persoonsgegevens binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek wijzigen. Het verzoek kan worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail aan info@decorsetsoleil.be.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Decors et Soleil bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Als u vragen of opmerkingen hebt over onze cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

ASTB DECORS ET SOLEIL
Chaussée de Lille 479/1
7501 Orcq (Doornik) Tel.: 069 67 18 40
Tel.: 056 84 11 11
Gsm: 0475 23 86 27
E-mail: info@decorsetsoleil.be